MSODI_FPE

PROJEKT MSODI_FPE

Projekt "Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji Fundacji Poszanowania Energii" realizowany jest w ramach naboru grantowego "Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji" (MSODI). MSODI to projekt województwa mazowieckiego realizowany w ramach RPO WM 2014–2020. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się na stronach Samorządu Województwa Mazowieckiego.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie przez Fundację Poszanowania Energii w partnerstwie z Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej Fundacją Praktyków Biznesu oraz Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych sześciu nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych i dopasowanych do potrzeb MŚP. Grupą docelową dla wszystkich usług są mazowieckie przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Opracowane i wprowadzone usługi charakteryzowały się będą kompleksowością, w tym modułowością i wariantowością oraz możliwością implementacji w różnych środowiskach z uzyskaniem oczekiwanego efektu. Punktem wyjścia świadczenia usługi będą zidentyfikowane potrzeby konkretnego przedsiębiorcy, a sama usługa będzie sformułowanym i ustrukturyzowanym procesem, rozpoczynającym się od identyfikacji potrzeb indywidualnych, a kończącym weryfikacją osiągniętych rezultatów.

Planowane efekty

Planowanymi efektami projektu będą wprowadzone i świadczone przez zaangażowane w realizację projektu podmioty poniższe specjalistyczne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym:

  • Outsourcing B+R dla mazowieckich MŚP
  • Przeglądy energetyczne SCADA
  • Integracja BIM z audytem energetycznym
  • Audyt bezpieczeństwa danych energetycznych
  • Przygotowanie mazowieckich MSP do one-stop shop PTM
  • Maturyzacja innowacji mazowieckich MŚP

Wartość projektu

2 672 534,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich

2 552 402,46 zł

PARTNERZY PROJEKTU

Fundacja Poszanowania Energii
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
e-mail: biurooi@fpe.org.pl, https://fpe.org.pl

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej Fundacja Praktyków Biznesu
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
e-mail: biuro@kontakt.cpr-fpb.pl, www.cpr-fpb.pl

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
e-mail: zae@zae.org.pl, https://zae.org.pl