Zapytanie w ramach projektu MSODI_FPE

Zapytanie dotyczy transakcji sprzedaży oprogramowania zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1, przeznaczonego do realizacji Projektu Grantobiorcy pn. „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji FPE”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP przez konsorcjum złożone z podmiotów: FPE (lider) oraz CPR i ZAE. Termin składana ofert: 4 listopada 2021r,  godzina 24.00, na adres smachul@fpe.org.pl.

Szczegóły pod linkami poniżej:

Ogłoszenie – link

Załącznik 1 – link

Załącznik 2 – link

Załącznik 3 – link

Załącznik 4 – link