Szkolenia

Fundacja Poszanowania Energii wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00194/2019.
Organizujemy szkolenia dofinansowywane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Powiatowe Urzędy Pracy.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166) oraz Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej (Dz.U. 2023 poz. 1220). Audyty te stanowią podstawę do ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).

Zakres kursu oraz wykładowcy...

Podczas kursu uczestnicy wykonują obliczenia konieczne do wykazania poprawy efektywności energetycznej sprawozdane następnie w audycie. Omawiane są zagadnienia znajdujące się w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23.11.2023r. (M.P. 2016 poz. 1184) za wyjątkiem przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku, który pokrywa się z kursem „Audyt energetyczny i remontowy budynków” i nie wchodzi w zakres niniejszego szkolenia. Program jest ukierunkowany na praktyczne aspekty wykonywania obliczeń, zakres teorii został ograniczony do minimum. Szczegółowy zakres oraz wykładowcy został przedstawiony na stronie - https://fpe.org.pl/szkolenia/AEE_v5.

Informacje organizacyjne...

Szkolenie on-line odbywa się na platformie Google Meet. W trakcie zajęć rekomendujemy korzystanie z dużego monitora (lub dwóch monitorów) oraz posiadanie mikrofonu i słuchawek/głośników. Kurs on-line najczęściej organizujemy w godzinach popołudniowych przez pięć kolejnych dni.

Szkolenie stacjonarne odbywa się w sali konferencyjnej przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie. Uczestnicy powinni posiadać laptopy z arkuszem kalkulacyjnym. Kurs stacjonarny najczęściej organizujemy w godzinach od 9 do 16 z przerwą na lunch przez trzy kolejne dni.

Najbliższy termin: 8-12 kwietnia 2024 r., w godzinach 17;00-20:00/21:00

Formularz zgłoszeniowy (link)

Koszt szkolenia on-line: 1906,50 zł (1550,00 zł + VAT)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

WYKORZYSTANIE TERMOWIZJI DO DIAGNOSTYKI OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność audytorską lub doradczą w zakresie efektywności energetycznej o badania termowizyjne. Diagnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oceny stanu izolacji cieplnej budynku przygotowywanego do termomodernizacji, jak również do oceny jakości wykonanego ocieplenia, identyfikacji mostków cieplnych lub nieszczelności powietrznych. Ukończenie kursu pozwoli bardziej świadomie używać kamery termowizyjnej.

Zakres kursu oraz wykładowcy...

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawami teoretycznymi pomiarów termowizyjnych oraz nabędą praktyczne umiejętności posługiwania się kamerą termowizyjną, interpretacji termogramów oraz opracowania raportu z badania wg PN-EN 13187. Program jest ukierunkowany na praktyczne aspekty wykonywania badań termowizyjnych, zakres teorii został ograniczony do minimum. Szczegółowy zakres oraz wykładowcy został przedstawiony na stronie - https://fpe.org.pl/szkolenia/T_v3.

Informacje organizacyjne...

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w siedzibie Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 20. Zajęcia trwają jeden dzień, od godziny 10.00 do 15.30 z przerwą na lunch.

Najbliższy termin: 25 kwietnia 2024 r.,  w godzinach 10.00 - 15.30 w siedzibie Fundacji Poszanowania Energii ul. Świętokrzyska 20 w Warszawie.

Koszt szkolenia: 1 463,70 zł ( 1 190,00 zł + VAT)

Formularz zgłoszeniowy (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376). Szkolenie nie prowadzi do uzyskania formalnych uprawnień do sporządzania świadectw.

Kto może sporządzać świadectwa...

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2022, poz. 2206) świadectwa może sporządzać osoba która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 3) ukończyła: a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub 4) posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Zakres kursu oraz wykładowcy...

Podczas kursu uczestnicy wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej dwóch przykładowych budynków (budynek mieszkalny - w arkuszu kalkulacyjnym oraz budynek użyteczności publicznej - w programie Audytor OZC). Program jest ukierunkowany na praktyczne aspekty wykonywania świadectw, zakres teorii został ograniczony do minimum. Zakładamy, że uczestnicy znają podstawy obliczeń cieplnych budynku. Szczegółowy zakres oraz wykładowcy został przedstawiony na stronie - https://fpe.org.pl/szkolenia/SChEB_v4.

Informacje organizacyjne...

Szkolenie on-line odbywa się na platformie Google Meet. W trakcie zajęć rekomendujemy korzystanie z dużego monitora (lub dwóch monitorów) oraz posiadanie mikrofonu i słuchawek/głośników. Do zainstalowania edukacyjnej wersji programu Audytor OZC konieczny jest komputer z systemem MS Windows 10 lub nowszym. Kurs on-line najczęściej organizujemy w godzinach popołudniowych przez pięć kolejnych dni.

Szkolenie stacjonarne odbywa się w sali konferencyjnej przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie. Uczestnicy powinni posiadać laptopy umożliwiające zainstalowanie edukacyjnej wersji programu Audytor OZC (system MS Windows 10 lub nowszy). Kurs stacjonarny najczęściej organizujemy w godzinach od 9 do 16 z przerwą na lunch przez trzy kolejne dni.

Najbliższy termin: Bez ograniczeń - zapraszamy na kurs na naszej platformie e-learningowej.

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2022, poz. 438) i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 2022, poz. 2816). Wymienione przepisy stanowią również podstawę dla audytów w programie "Czyste powietrze" - mimo tego to szkolenie nie jest dedykowane audytom energetycznym sporządzanym na potrzeby programu "Czyste powietrze".

Zakres kursu oraz wykładowcy...

Podczas kursu uczestnicy wykonują audyt energetyczny i remontowy przykładowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Obliczenia energii użytkowej w programie Audytor OZC, a następnie obliczenia wymagane przez rozporządzenie w arkuszu kalkulacyjnym. Program jest ukierunkowany na praktyczne aspekty wykonywania świadectw, zakres teorii został ograniczony do minimum. Zakładamy, że uczestnicy znają podstawy obliczeń cieplnych budynku. Szczegółowy zakres oraz wykładowcy został przedstawiony na stronie - https://fpe.org.pl/szkolenia/A_v8.

Informacje organizacyjne...

Szkolenie on-line odbywa się na platformie Google Meet. W trakcie zajęć rekomendujemy korzystanie z dużego monitora (lub dwóch monitorów) oraz posiadanie mikrofonu i słuchawek/głośników. Do zainstalowania edukacyjnej wersji programu Audytor OZC konieczny jest komputer z systemem MS Windows 10 lub nowszym. Kurs on-line najczęściej organizujemy w godzinach popołudniowych przez pięć kolejnych dni.

Szkolenie stacjonarne odbywa się w sali konferencyjnej przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie. Uczestnicy powinni posiadać laptopy umożliwiające zainstalowanie edukacyjnej wersji programu Audytor OZC (system MS Windows 10 lub nowszy). Kurs stacjonarny najczęściej organizujemy w godzinach od 9 do 16 z przerwą na lunch przez trzy kolejne dni.

Koszt szkolenia on-line: 1 845,00 zł (1500,00 zł + VAT)

Najbliższy termin: IV kwartał

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych przygotowywaniem audytów energetycznych przedsiębiorstw, zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz warsztatów.

Zakres kursu oraz wykładowcy...

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z wymaganiami formalnymi jakim powienien odpowiedać audyt energetyczny przedsiębiorstwa, a także w formule warsztatowej wykonują obliczenia konieczne do opracowania raportu z audytu energetycznego przykładowego przedsiębiorstwa. Program jest ukierunkowany na praktyczne aspekty wykonywania audytu, zakres teorii został ograniczony do minimum. Szczegółowy zakres oraz wykładowcy został przedstawiony na stronie - https://fpe.org.pl/szkolenia/AEP_v2.

Informacje organizacyjne...

Szkolenie on-line odbywa się na platformie Google Meet. W trakcie zajęć rekomendujemy korzystanie z dużego monitora (lub dwóch monitorów) oraz posiadanie mikrofonu i słuchawek/głośników. Kurs on-line najczęściej organizujemy w godzinach popołudniowych przez pięć kolejnych dni.

Szkolenie stacjonarne odbywa się w sali konferencyjnej przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie. Uczestnicy powinni posiadać laptopy z arkuszem kalkulacyjnym. Kurs stacjonarny najczęściej organizujemy w godzinach od 9 do 16 z przerwą na lunch przez trzy kolejne dni.

Najbliższy termin: IV kw. 2024

Koszt szkolenia on-line: 2337,00 zł (1900,00 zł + VAT)

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

TEST DRZWI NAWIEWNYCH: BLOWER DOOR – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKONYWANIA TESTU SZCZELNOŚCI

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność audytorską lub doradczą w zakresie efektywności energetycznej o badania szczelności powietrznej budynków urządzeniem Blower Door. Test Blower Door ma zastosowanie do oceny szczelności powietrznej budynku mającej bezpośredni wpływ na strumień infiltrującego powietrza. Wykonywanie tego testu w trakcie budowy pozwala również na kontrolę jakości prac budowlanych (montaż stolarki, przejścia instalacyjne, itp. - szczególnie w połączeniu z równolegle wykonywanym badaniem termowizyjnym). Test Blower Door ma szczególnie ważne zastosowanie w budynkach wznoszonych w technice szkieletu drewnianego, w których szczelność położenia folii stanowiących izolację przeciw wilgociową lub przeciw wietrzną ma kluczowe znaczenie dla zachowania właściwego stanu ochrony cieplnej.

Zakres kursu oraz wykładowcy...

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • Czym jest szczelność budynku i dlaczego jest to ważne?
 • Jak prawo i przepisy budowlane regulują zasady dotyczące szczelności budynku?
 • Co to jest test szczelności wykonany metodą Blower Door, jak poprawnie go wykonać oraz na co należy zwrócić uwagę podczas jego wykonywania?
 • Co zrobić, aby budynek był szczelny? Jak zidentyfikować nieszczelności i je ograniczyć?
 • Jak wygląda badanie i raport?

Szczegółowy zakres oraz wykładowcy został przedstawiony na stronie - https://fpe.org.pl/szkolenia/BD_v1.

Informacje organizacyjne...

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w siedzibie Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 20. Zajęcia trwają jeden dzień, od godziny 10.00 do 15.30 z przerwą na lunch.

Najbliższy termin:

Koszt szkolenia: 1 463,70 zł ( 1 190,00 zł + VAT)

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

METODY ANALIZY DANYCH DLA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

Kurs przybliżający metody analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Formuła kursu to warsztaty praktyczne na własnych laptopach. W trakcie zajęć wykonywane będą przykłady obliczeniowe bazujące na danych z rzeczywistych audytów energetycznych.

Program i zakres kursu

Zgłoś chęć uczestnictwa (link)

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

SZKOLENIA DEDYKOWANE

Szkolenia zamknięte odpowiadające na szczególne zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Proponujemy szeroki zakres tematyczny, od podstaw formalno prawnych po szczegóły wykonywania audytów energetycznych. Nasze szkolenia mogą być dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, lub Powiatowe Urzędy Pracy. Dotychczas prowadziliśmy szkolenia m.in. dla:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Warbud S.A.
 • Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
 • EPP Property Management Sp. z o.o.
 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Venture Industries Sp. z o.o.
 • Caparol Polska Sp. z o.o.
 • Targi, wystawa i seminaria Forum Wentylacja 2019 - Salon Klimatyzacja 2019
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Komenda Główna Policji
 • Grune Energie U.G. Oddział w Polsce
 • Fenice Poland Sp z o.o.
 • H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
 • Agencja SOMA (Targi Elektrotechnika i Targi Światło)
 • Artec Projekt Sp. z o.o.
 • Studenckie Koło Naukowe Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej
 • Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
 • Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 • SPIE Polska Sp. z o.o.
 • SARP - oddział warszawski
 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Dalkia S.A.
 • Ministerstwo Finansów

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.