Zaproszenie do testowania usługi w ramach MSODI_FPE – usługa 2

W ramach realizacji projektu „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji FPE” planujemy uruchomić testowe wdrożenie innowacyjnego sposobu zarządzania energią w kilku budynkach należących do przedsiębiorstw MŚP w województwie mazowieckim.

Zastosowanie systemu, który planujemy testować, będzie umożliwiało optymalizację zużycia ciepła z możliwością rozbudowy o inne nośniki energii. Testowane rozwiązanie łączy trzy współpracujące ze sobą działania: monitorowanie, sterowanie optymalizujące i reakcję na awarie. Ciągła rejestracja parametrów mierzonych na węźle cieplnym lub kotłowni dostarcza bardzo dużą ilość danych, które następnie mogą być wykorzystywane przez ekspertów do racjonalizacji zużycia energii oraz zmniejszania jej kosztu dla odbiorcy.

W ramach testowanego systemu uwzględnimy następujące funkcjonalności:

  1. Monitorowanie i rejestracja stanów pracy kluczowych urządzeń i parametrów systemu grzewczego
  2. Ciągła kontrola parametrów hydraulicznych układu i generowanie powiadomień o stanach alarmowych i nienormatywnych
  3. Dokonywanie analiz techniczno-ekonomicznych przez ekspertów Fundacji Poszanowania Energii
  4. Na podstawie analiz – w kolejnych etapach, zostanie wprowadzona możliwość ciągłej optymalizacji i regulacji parametrów pracy lokalnego źródła ciepła ukierunkowanej na zmniejszanie kosztów ciepła

W związku z powyższym, zapraszamy przedsiębiorstwa do zgłaszania chęci uczestnictwa w fazie testowej.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić MŚP z województwa Mazowieckiego

Zachęcamy w szczególności te przedsiębiorstwa, które dysponują własnymi większymi budynkami biurowymi wyposażonymi we współczesne rozwiązania techniczne (nie starsze niż 15 lat). Nasz projekt zakłada możliwość przetestowania modelu usługi na kilku wybranych obiektach. Dla obiektów testowych znaczna część kosztów związanych z instalacją koniecznej infrastruktury oraz cały koszt wsparcia eksperckiego przez okres testowania będzie pokryty z budżetu projektu. Wygenerowane w okresie testowania oszczędności kosztu eksploatacyjnego będą stanowić korzyść finansową dla właścicieli obiektów. Układy techniczne, które będą instalowane są sprawdzonymi systemami z odpowiednimi certyfikatami, w tym certyfikatami w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Do ustalenia czy wskazany obiekt umożliwia przetestowanie rozwiązania potrzebujemy:

  1. Otrzymać zgłoszenie od zainteresowanego przedsiębiorstwa MŚP z woj. mazowieckiego
  2. Przeprowadzić wizję lokalną wspólnie z naszymi ekspertami

W wyniku analizy stanu infrastruktury zespół projektowy będzie ustalał, czy istniejący układ automatyki węzła cieplnego lub kotłowni umożliwia podłączenie go do systemu zdalnego zarządzania.
Po pozytywnym zakwalifikowaniu, z wybranymi przedsiębiorstwami zostanie zawarta umowa, na podstawie której będziemy mogli wdrożyć system do zarządzania energią.

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Działania:
Marek Amrozy
mamrozy@nape.pl