Podsumowanie szacowania rynku po zapytaniu z dnia 28 stycznia 2021r.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, który odpowiedzieli na nasze zapytanie z dnia 28 stycznia 2021 wysłane w trybie zapisów sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Państwa odpowiedzi pozwoliły nam na dokonanie rozeznania aktualnego rynku zgodnie z wytycznymi.

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę otrzymanych od Państwa ofert, z których część nie spełniała niektórych wymogów formalnych (w tym terminowych, bądź dotyczących wymaganych parametrów sprzętu), zaś część znacznie wykraczała poza nasz budżet, który był oparty na oglądzie rynku z końca 2019 roku (niestety postępowanie w sprawie wypłaty grantu trwało tak długo). Przeprowadzona analiza wykazała, że na rynku zaszły istotne zmiany, w tym w związku z popytem na laptopy, indukowanym upowszechnieniem pracy zdalnej w erze pandemii. W efekcie żadna z ofert nie była możliwa do zaakceptowania przy obecnym sformułowaniu potrzeb. W związku z tym będziemy zmuszeni zrewidować w porozumieniu z grantodawcą nasze podejście do zakupów i opisu zamówienia.

Dziękując raz jeszcze za udział w szacowaniu rynku, prosimy zainteresowanych dostawców o śledzenie naszej strony internetowej, ponieważ w zależności od wyników uzgodnień z grantodawcą wkrótce ogłosimy kolejne zapytanie, które tym razem, o ile nasze wymagania lepiej będą przystawały do rynku i zgłoszone oferty będą dla nas możliwe do przyjęcia, będziemy chcieli powiązać z udzieleniem zamówienia.