AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Zakres

Wykłady (5 x 45 min)

 • Zasady efektywności energetycznej
 • Podstawy formalne zawarte w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) oraz Dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
 • Interpretacja obowiązku przeprowadzenia audytu i jego procedura formalna
 • Podstawy teoretyczne wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw
 • Procedura wykonywania audytu wg PN-EN 16247

Wykłady i warsztaty (8 x 45 min)

 • Analiza stanu istniejącego i przedstawienia wyników bilansu energetycznego przedsiębiorstwa
 • Przykładowy raport z audytu energetycznego
 • Metody szacowania efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych działań modernizacyjnych
 • Wyznaczenie wskaźnika wyniku energetycznego po przeprowadzonych modernizacjach
 • Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa i sprawozdanie dla prezesa URE

Warsztaty (8 x 45 min)

 • Realizacja audytu w przedsiębiorstwie, spotkanie rozpoczynające, ustalenie granic bilansu, pozyskanie danych wejściowych
 • Ocena cech energetycznych elementów przedsiębiorstwa oraz analiza trendów zużycia energii
 • Wyznaczenie wskaźnika wyniku energetycznego i wielkości energii bazowej
 • Przykłady działań modernizacyjnych wraz z określeniem efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych w tym analiza w cyklu życia

Wykładowcy

Marek Amrozy

Adrian Trząski

Olaf Dybiński

Łukasz Hada

Tomasz Kułakowski

wersja v2, obowiązuje od 20.03.2023r.