Doradztwo

Wdrażanie innowacji

Fundacja Poszanowania Energii świadczy doradcze usługi proinnowacyjne w zakresie efektywnego wdrażania innowacji, w tym wyników prac B+R, w przedsiębiorstwach.

Dlaczego warto wdrażać we współpracy z FPE innowacje?

Firmy wprowadzają innowacje, aby chronić swoją obecną pozycję rynkową poprzez rozwój firmy i zwiększanie konkurencyjności. Innowacjami mogą to być zarówno nowe rozwiązania organizacyjne, technologie, czy też wypracowane nowe standardy dla tworzonych produktów, czy usług. Słowem – innowacje budują strategiczną pozycję firmy na rynku.

Innowacje i zaawansowane technologie często są kojarzone ze znacznymi nakładami finansowymi, kapitałowymi i wielkimi projektami. Jednak w nowoczesnej gospodarce ogromną rolę w ich kreowaniu i rozpowszechnianiu odgrywają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich niewątpliwymi silnymi stronami są dynamizm przedsiębiorczy, elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane projekty innowacyjne.

Wprowadzenie i wykorzystywanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii lub wyników prac B+R wymaga nie tylko pozyskania (transferu) wiedzy technicznej. Aby budować i utrzymywać potencjał innowacyjny, firmy te potrzebują odpowiedniego środowiska, w którym będą mogły pozyskiwać potrzebne im zasoby i informacje. Istotną rolą w budowie takiego środowiska spełniają Instytucje Otoczenia Biznesu w tym Fundacja Poszanowania Energii, które świadczą specjalistyczne usługi doradcze w tym zakresie.

Warto je wykorzystać do szerszego spojrzenia na przedsiębiorstwo – jego stan obecny i pod kątem możliwych scenariuszów rozwoju. Nie tylko w obszarze związanym z wdrażanym innowacji.

Zakres usługi

Audyt innowacji (nieobowiązkowy) to ocena potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) czy procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Audyt innowacji zwykle obejmuje:

 • analizę pozycji rynkowej;
 • analizę modelu biznesowego;
 • analizę finansowa;
 • analizę organizacji i zarządzania;
 • analizę dojrzałości technologicznej;
 • analizę możliwości zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorcę.

Realizacja

Pierwszym elementem koniecznym do realizacji audytu innowacji jest spotkanie informacyjne przedsiębiorcy z konsultantem. Podczas rozmów na spotkaniu przedsiębiorca wskazuje te obszary, które mają zostać objęte audytem innowacyjności. Wspólnie omawiane są działania i podpisywana umowa o świadczenie usług doradczych (jest to potrzebne do uregulowania przebiegu audytu i do określenia zobowiązań, jak i praw obu stron dotyczących chociażby zakresu prac, terminów, płatności, czy osób kontaktowych).

Drugim krokiem jest wizyta konsultantów/ekspertów w siedzibie przedsiębiorcy. Podczas spotkania oraz wizji lokalnej zbierane są dane oraz wszelkie informacje o przedsiębiorstwie, które później zostaną szczegółowo przeanalizowane. Na podstawie przeprowadzonej analizy weryfikowany jest potencjał przedsiębiorstwa oraz lepiej zarysują się potrzeby i możliwości w zakresie wdrożenia innowacji.

Kolejnym etapem jest analiza zebranego do tej pory materiału. Nasz zespół konsultantów i ekspertów pracuje nad analizami, które będą obejmowały przede wszystkim szczegółową i merytoryczną analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. W kontekście innowacyjności wskazane zostaną szanse i zagrożenia, obiektywne analizy branży, jak i rekomendacje możliwości wdrożenia nowych technologii, w tym także wyników prac B+R. Wszystko to przedsiębiorca otrzymuje w postaci całościowego, kompleksowego, pisemnego raportu.

Gotowy raport prezentowany jest przedsiębiorcy wraz z rekomendacjami. Na tym etapie przedsiębiorca po zapoznaniu się z treścią raportu może zgłosić swoje ewentualne zastrzeżenia. Zgłoszone uwagi są wnikliwie rozpatrywane oraz ujmowane w poprawionym raporcie, o ile są zasadne.

Ostatnim etapem audytu innowacji jest przekazanie przedsiębiorcy raportu w wersji ostatecznej, zawierającego rekomendacje i zalecenia dla wdrożenia konkretnych innowacji.

Doradztwo we wdrożeniu innowacyjności ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez wsparcie procesu wdrożenia innowacji, w tym także wyników prac B+R, dla wprowadzenia w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych procesów technologicznych, wyrobów lub usług.

Zakres doradztwa we wdrożeniu innowacji może obejmować poniższe elementy:

 • analiza alternatywnych ścieżek rozwoju,
 • uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju,
 • opracowanie szczegółowego modelu finansowego,
 • analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego,
 • identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii,
 • poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii,
 • wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej,
 • przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii,
 • wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii,
 • końcowa weryfikacja kształtu umowy,
 • wsparcie w przygotowaniu umowy,
 • opracowanie szczegółowego planu wdrożenia,
 • analiza ryzyka wdrożenia,
 • wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania,
 • wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania,
 • analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne,
 • wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich,
 • stworzenie systemu motywacyjnego,
 • wsparcie zarządzania własnością intelektualną,
 • przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną.

Rezultaty

Doradztwo we wdrożeniu innowacji pozwala na nawiązanie współpracy z dostawcami technologii oraz wyników prac B+R, w tym z jednostkami naukowymi, co zwykle prowadzi do opracowania i sprzedaży na wyłącznie potrzeby przedsiębiorcy innowacyjnego rozwiązania. Końcowym rezultatem usługi jest często pilotażowe lub pełne wdrożenie zakupionego rozwiązania w przedsiębiorstwie oraz jego wykorzystanie dla wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych procesów technologicznych, wyrobów lub usług, które pozwolą na podniesienie pozycji konkurencyjnej oraz rozwój przedsiębiorstwa.

Korzyści

Proponowane przez Nasz Ośrodek Innowacji, doradztwo proinnowacyjne to wsparcie firmy we wdrożeniu technologii odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstwa. Takie działanie niesie za sobą korzyści w postaci podwyższania konkurencyjności oraz efektywności, a co za tym idzie poprawę kondycji finansowej i rozwój firmy.

Usługi proinnowacyjne Fundacji Poszanowania Energii to konkretne korzyści dla firm nastawionych na działania innowacyjne w postaci:

 • planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach– dzięki ocenie potrzeb technologicznych wykonanych przez zespół doświadczonych konsultantów i ekspertów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów
 • łatwiejszego wdrożenia technologii- dzięki usłudze proinnowacyjnej, firma zyskuje pomoc w obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii
 • wsparcia procesów wdrażania innowacji specjalistyczną wiedzą- przedsiębiorca ma wsparcie najlepszych ekspertów w szerokim aspekcie wdrażania innowacji - technicznym, menedżerskim, prawniczym, itd.
 • niższych kosztów działań proinnowacyjnych- usługi doświadczonych specjalistów i ekspertów mogą być współfinansowane ze środków UE.

W zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych, dla zapewnienia ich jakości oraz monitoringu Fundacja Poszanowania Energii posiada akredytację Ministerstwa Rozwoju

Uzyskana akredytacja daje możliwość świadczenia przez Fundację usług proinnowacyjnych dofinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w ramach ogłaszanych konkursów ubiegać się o dotacje na doradztwo proinnowacyjne o wartości nawet 500 tys. zł z 70% poziomem dofinansowania, a także na inwestycje związane z procesem wdrażania innowacji.