Doradztwo

Studia wykonalności

Działalność naszej Fundacji obejmuje przygotowywanie biznes planów, studiów wykonalności inwestycji bądź analiz finansowych i ekonomicznych niezbędnych w celu ubiegania się o:

 • dotacje unijne w tym ze środków:
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – PO IR;
  • Regionalnych Programów Operacyjnych – RPO;
  • Programu Polska Wschodnia – PO PW;
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – PO PC;
  • Funduszy Europejskich – Horizon 2020, COSME;
  • Funduszy Krajowych na działalność B+R – granty NCBR, NCN;
  • Funduszy Krajowych na efektywność energetyczną i OZE – granty NFOŚiGW, WFOŚ;
 • kredyty bankowe;
 • inwestorów.

Sporządzamy studia wykonalności m. in. dla:

 • przedsiębiorstw;
 • jednostek samorządowych (gminy, powiaty, miasta);
 • instytucji państwowych i niepaństwowych (szkoły, wyższe uczelnie, ZOZ-y, NZOZ-y)
 • organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne).

Stopień szczegółowości przygotowywanych opracowań i analiz zależy od złożoności planowanej inwestycji, ilości wariantów i problemów mogących pojawić się w toku przygotowania i realizacji inwestycji, a także od potrzeb Inwestora. Nie ma uniwersalnego rozwiązania lub modelu studium odpowiedniego dla wszelkich projektów inwestycyjnych a część przygotowywanych opracowań musi być zgodna z wytycznymi lub wzorami zalecanymi przez instytucje lub programy, na potrzeby których są przygotowywane.

Często zdarza się, że w przypadku realizacji inwestycji infrastrukturalnych przez organy samorządowe, podstawowym celem studium wykonalności jest zbadanie nie tylko finansowej opłacalności przedsięwzięcia ale jego szeroko pojętej ekonomiczności (analizy ekonomiczne).

Struktura i charakter studium wykonalności inwestycji są zbliżone do biznesplanu, dokumentu z założenia opisującego przedsięwzięcie opłacalne finansowo. Jednak projekty takie jak budowa wodociągu, remont drogi czy składowisko odpadów rzadko są w stanie zwrócić poniesione nakłady finansowe. Jednakże biorąc pod uwagę przeznaczenie inwestycji, obok przychodów finansowych, bardzo często ważniejsze są korzyści poza-finansowe, jak np.: poprawa zdrowia czy komfortu życia, zmniejszenie wypadkowości lub zanieczyszczenia środowiska.

Przygotowywane przez nas biznes plany oraz studia wykonalności stanową często niezbędny załącznik do wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe UE. Jest to dokument, który dostarcza instytucji finansującej informacji niezbędnych dla oceny inwestycji. W takim przypadku zwracamy szczególną uwagę na spójność przygotowywanego dokumentu z innymi, stanowiącymi załączniki do wniosku, a także na rzetelność analiz i wiarygodność przedstawianych wskaźników monitorowania (wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania).