Doradztwo

Pozyskiwanie finansowania

Zakres działania Fundacji Poszanowania Energii to także kompleksowa obsługa podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych (mechanizmy finansowe, środki krajowe). Wśród podmiotów, do których kierujemy ofertę są przedsiębiorcy, samorządy, inne jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe. Doradztwo przy pozyskiwaniu źródeł finansowania to możliwość uzyskania kompleksowo przygotowanych dokumentów aplikacyjnych o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Na podstawie analizy profilu działalności oraz potrzeb przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie zagwarantować doradztwo w doborze odpowiedniej metod finansowania. Pomagamy w przygotowaniu wniosków, biznesplanów oraz studiów wykonywalności. Monitorujemy również proces przygotowania aplikacji.

W przypadku pozyskiwania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej nasze usługi obejmują:

Na etapie rozpoznania projektu:

 • analizę zdolności podmiotowej Klienta w procesie ubiegania się o dotację;
 • dobór optymalnego programu pomocowego do potrzeb i możliwości Klienta;
 • ocenę skuteczności projektu w stosunku do wybranego programu;
 • propozycję montażu finansowego z wykorzystaniem innych źródeł zewnętrznego dofinansowania;

Na etapie przygotowania projektu:

 • przygotowanie wniosku o dotację, sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności projektu;
 • pomoc w skompletowaniu wymaganych załączników;
 • pomoc w uzyskaniu promesy kredytu/leasingu, złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do właściwej instytucji;
 • monitorowanie procesu oceny projektu;
 • asystowanie w procesie zawierania umowy o dotację;

Na etapie realizacji projektu:

 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur przetargowych (jeśli wymagane);
 • monitorowanie i raportowanie realizacji projektu;
 • sprawozdawczość, końcowe rozliczenie projektu.

Usługa obejmuje pozyskiwanie środków finansowych z takich funduszy UE, jak:

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER;
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – PO IR;
 • Regionalne Programy Operacyjne – RPO;
 • Program Polska Wschodnia – PO PW;
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – PO PC;
 • Fundusze Europejskie – Horizon 2020, COSME;

oraz innych źródeł finansowania:

 • Fundusze Krajowe na działalność B+R – granty NCBR, NCN;
 • Fundusze Krajowe na efektywność energetyczną i OZE – granty NFOŚiGW, WFOŚ;
 • Fundusze Venture Capital oraz Seed Capital;
 • Kredyty komercyjne oraz pożyczki (w tym współfinansowane ze środków UE);