FPE

Podstawowe przepisy

[1] Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
(Dz.U. nr 223, poz. 1459).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.(Dz.U. 43, poz. 346).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376)

[4] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017