FPE

Projekt NOWY EKSPERT

CZAS EKSPERTÓW
(artykuł zamieszczony w numerze 11/2009 miesięcznika ENERGIA I BUDYNEK)


NOWE POTRZEBY

W okresie ostatnich lat stale rozszerzał się krąg osób zainteresowanych problemami efektywności energetycznej w budynkach. Utworzony w 1998 roku program wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych wytworzył potrzebę działania audytorów energetycznych, a wprowadzone w 2009 roku przepisy dotyczące świadectw energetycznych budynków- potrzebę działania certyfikatorów.

Tak więc powstało grono osób liczące już co najmniej kilkanaście tysięcy osób, które posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania oceny cech energetycznych budynków.
Jednak zakres wiedzy niezbędnej do sporządzania audytów i świadectw energetycznych jest ograniczony do standardowych procedur i standardowych sytuacji. Nie jest to zakres wiedzy wystarczający do bardziej dokładnych badań i ocen zwłaszcza w różnych nietypowych sytuacjach, które są coraz częściej potrzebne. Tak np. w audytach i certyfikatach jako dane do obliczeń i ocen przyjmowane są dane z dokumentacji projektowej, a dane dotyczące materiałów i elementów – wg standardowych wartości podawanych w normach lub informacjach producentów. Dane te nie uwzględniają odstępstw od projektu i złej jakości materiałów, które mogą być wykryte tylko przez wykonanie badań i pomiarów. Podobnie w wyborze proponowanych rozwiązań nie są rozpatrywane nowe innowacyjne technologie, a wybór rozwiązań jest dokonywany w sposób bardzo uproszczony.

Rozwój techniki i większe wymagania efektywności energetycznej w użytkowaniu budynków stwarzają obecnie zapotrzebowanie na ekspertów, którzy w oparciu o odpowiednie narzędzia i głęboką wiedzę mogą prawidłowo ukierunkować projektowanie, budowę, modernizację i użytkowanie budynków. Są to np. problemy doboru niestandardowych źródeł energii, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, oceny rzeczywistej jakości elementów budynków oddawanych do użytkowania, projektowania budynków niskoenergetycznych lub pasywnych, oceny przyczyn nadmiernego zapotrzebowania energii itp.

Potrzebne jest zwłaszcza działanie doradców energetycznych, których kompetencje byłyby znacznie szersze niż opracowanie audytów i certyfikatów. Potrzeba także odpowiednio przygotowanych projektantów i zarządców budynków.
Potrzeba ekspertów!

NOWE MOŻLIWOŚCI

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Fundacja Poszanowania Energii przygotowała projekt NOWY EKSPERT, którego zadaniem jest przygotowanie ekspertów w dziedzinie racjonalnego użytkowania energii w budynkach, przez dostarczenie im odpowiedniego zakresu innowacyjnej wiedzy i umiejętności (know-how). Realizacja projektu stała się możliwa dzięki poparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która projekt finansuje z funduszy UE.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, w tym także osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, którzy w wyniku udziału w projekcie powinni uzyskać możliwość podjęcia nowej działalności lub rozszerzenia i podniesienia na wyższy poziom już świadczonych usług. W ramach projektu jego uczestnicy uzyskają innowacyjną wiedzę i umiejętności ( know-how) dotyczący metod postępowania w dokonywaniu analiz i ocen , praktycznego korzystania z przyrządów stosowanych w diagnostyce energetycznej budynków, korzystania z różnych specjalistycznych narzędzi komputerowych.

Realizacja projektu już się rozpoczęła i będzie trwała w okresie 5 lat. W tym czasie uczestniczyć będą kolejne zgłaszające się osoby lub grupy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt obsługiwany jest przez powołane do tego biuro, a informacje są dostarczane za pośrednictwem strony www.nowyekspert.pl.
Projekt stwarza dla przedsiębiorców nowe możliwości.

CO W PROJEKCIE?

Projekt zawiera zestawy know-how („pakiety technologiczne”) odpowiadające poszczególnym obszarom działalności eksperckiej, tak aby zależnie od potrzeb uczestnika projektu uzyskał on odpowiedni ładunek wiedzy i umiejętności. Optymalny skład pakietu technologicznego wybiera uczestnik wraz z konsultantem, który przeprowadza indywidualną ocenę potrzeb i rekomenduje, które zestawy tematyczne powinny wejść do przekazania (transferu).

Know-how transferowany do uczestników jest komponowany z pośród ośmiu obszarów tematycznych, wyszczególnionych w tabeli poniżej:


Nr
Temat
Zawartość pakietu
1 Systemy zaopatrzenia w energię w nowowznoszonych budynkach
Metody analizy techniczno-ekonomicznej rozwiązań dotyczących źródeł energii dla potrzeb użytkowania budynku zmierzających do ograniczenia zużycia energii, w tym zastosowania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W skład pakietu wchodzi również oprogramowanie pomocne w analizie i ocenie rozwiązań. Metodyka określania charakterystyki energetycznej odpowiada Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego i obejmuje metodykę obliczeń i materiały pomocnicze.
2 Ocena stanu ochrony cieplnej budynków
Metody i narzędzia pomiarów, badań i oceny elementów budynku pod względem ich właściwości energetycznych, a także problemy wpływu zawilgocenia przegród budowlanych na ich właściwości cieplne.
3 Ocena jakości środowiska wewnętrznego i szczelności budynków
Metody pomiarów, badań i oceny systemów wentylacji pod względem ich skuteczności i właściwości energetycznych, a także oceny szczelności budynku oraz jakości i parametrów klimatu wewnętrznego pomieszczeń w budynkach.
4 Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach
Ocena opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach, w tym kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, zastosowania biomasy, pomp ciepła, energii wiatrowej i kogeneracji. Program ułatwiający dobieranie odpowiednich wielkości urządzeń, przeprowadzanie analizy ekonomicznej oraz ocenę korzyści ekologicznych.
5 Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych
Określenie rozwiązań technicznych prowadzących do osiągnięcia obniżonego o 50% i 75% zużycia energii w odniesieniu do standardu zgodnego z aktualnie obowiązującymi wymogami.. Narzędzia i metody weryfikacji osiągnięcia zakładanego celu dla projektów niskoenergetycznych i pasywnych.
6 Systemy zarządzania energią w budynkach
Metody oceny stosowanych rozwiązań w zarządzaniu energią oraz bieżącymi remontami i modernizacjami w budynkach. Narzędzie wspierające umiejętność efektywnego (ekonomicznie, technicznie i organizacyjnie) gospodarowania w tym zakresie. Planowanie remontów, diagnostyka zasobów, weryfikacja mocy.
Otoczenie prawne termomodernizacji i remontów, pozyskiwanie środków na inwestycje.

7 Metody oceny wpływu użytkowania budynków na środowisko
Wymagania prawne dotyczące oddziaływania na środowisko na etapie projektowania. Opis procedur szacowania efektu środowiskowego inwestycji. Eksploatacyjny ślad środowiskowy obiektu budynków.
8 Metody efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie
Ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa na bazie transferu wiedzy technologicznej i organizacyjnej (know-how), wdrożenie i marketing nowych usług Sposoby pozyskania finansowania na rozwój (w tym dotacji UE), zarządzanie ISO 9000 i 14000. Organizacja pracy własnej, obsługa i współpraca z klientem, etyka zawodowa.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
Uczestnictwo w projekcie i związane z tym przekazanie technologii jest bezpłatne (w pełni finansowane z funduszy strukturalnych UE), jednak wymaga od uczestników poświęcenia czasu i pracy własnej związanej z udziałem w spotkaniach i warsztatach dotyczących przekazywania (transferu) know-how.

Uczestnictwo w projekcie obejmuje pięć etapów:

1. Podpisanie umowy udziału w projekcie
Przedsiębiorca po zapoznaniu się z warunkami udziału w projekcie potwierdza zainteresowanie transferem know-how oraz chęć wykorzystania go w swojej praktyce zawodowej przez podpisanie umowy o przystąpieniu do projektu.

2. Ocena potrzeb technologicznych i organizacyjnych
W tym etapie przewiduje się spotkanie przedsiębiorcy z konsultantem, który przeprowadza ocenę potrzeb technologicznych przedsiębiorcy. W porozumieniu z nim ustalony zostaje optymalny zakres pakietu know-how do przekazania (transferu).

3. Transfer pakietu know-how
Transfer odbywa podczas 2-4 dniowych spotkań grupowych lub indywidualnych z konsultantami i ekspertami projektu w salach wykładowych w siedzibie Fundacji Poszanowania Energii oraz u przedsiębiorcy. W zależności od zagadnienia , spotkania mają formę:

  • zajęć warsztatowych, także z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego,
  • konsultacji przygotowywanych samodzielnie projektów – studia przypadków własnych lub przygotowanych przez konsultanta,
  • wykładu z ćwiczeniami,
  • wyjazdów studialnych w celu poznania praktycznych zastosowań.
    Do każdego pakietu know-how uczestnik otrzymuje komplet materiałów obejmujący : poradniki, opisy procedur, wzory raportów, skoroszyty i programy (arkusze kalkulacyjne) związane z przekazanym know-how.

4. Wdrożenie nowych usług na bazie pozyskanego know-how
W ramach projektu przewidziane jest również wspieranie przedsiębiorców w wykorzystaniu uzyskanego know-how dla nowych usług. Wsparcie realizowane jest zgodnie z planem przygotowanym indywidualnie z przedsiębiorcą i może obejmować pomoc konsultanta w pierwszych usługach, ocenę realizowanych usług, wypożyczenie sprzętu diagnostycznego itp.

5. Weryfikacja efektów
Weryfikacja efektów transferu przeprowadzona będzie za pomocą badania ankietowego realizowanego po zakończeniu projektu, które pozwoli ocenić stopień wykorzystania pozyskanego know-how w praktyce, co zostaje potwierdzone certyfikatem przekazanym przedsiębiorcy uczestniczącemu w projekcie.

JAKIE KORZYŚCI?

Wiedza i umiejętności uzyskane w ramach projektu pozwolą na prowadzenie działalności doradczej w sposób w pełni profesjonalny i satysfakcjonujący klientów.
Przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie uzyskają możliwość oferowania i realizowania
nowej działalności lub rozszerzenia i podniesienia na wyższy poziom już świadczonych usług. Ich działalność gospodarcza stanie się bardziej dostosowana do potrzeb, chętniej wykorzystywana i przynosząca lepsze efekty zarówno dla przedsiębiorcy jak i jego klientów.

Dodatkową korzyść dla uczestników stanowi możliwość uczestniczenia w Ośrodku NOWY EKSPERT utworzonego w ramach programu, który ma za zadanie stałe wspieranie działalności firm przez upowszechnianie nowych rozwiązań i informacji dotyczących problemów efektywności energetycznej, a także przez wymianę doświadczeń.
Działalność Ośrodka NOWY EKSPERT obejmuje:

  • Dostarczanie Uczestnikom informacji technicznych, gospodarczych i prawnych za pośrednictwem biuletynu na stronie programu NOWY EKSPERT,
  • Organizowanie spotkań informacyjno- szkoleniowych,
  • Udzielanie informacji i porad w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Uczestników Ośrodka.
Warto zdawać sobie sprawę, że bez stałego włączania do swojej działalności nowych innowacyjnych technologii i umiejętności nie można utrzymać dobrej pozycji na rynku.

Dr inż. Maciej Robakiewicz
Fundacja Poszanowania Energii

   


  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017