FPE

Audytorzy (doradcy) energetyczni

Ze względu na złożoność techniczną i ekonomiczną racjonalizacji użytkowania energii niezależne fachowe doradztwo jest niezbędnym warunkiem prawidłowych działań i decyzji właścicieli budynków- dotyczących energooszczędnej eksploatacji, inwestorów - dotyczących podejmowania inwestycji, a także decyzji banków - dotyczących udzielania kredytów na te inwestycje.

Właściciele, zarządcy i użytkownicy budynków najczęściej nie mają wystarczającej wiedzy, aby prawidłowo ocenić istniejące zużycie energii i możliwe do uzyskania oszczędności, a także wybrać optymalne rozwiązania techniczne umożliwiające obniżenie zużycia energii. A zatem potrzebna jest pomoc w formie działanie doradców energetycznych.

Działalność doradcy energetycznego można określić jako szczególny rodzaj rzeczoznawstwa. Jego szczególny charakter polega na stałym celu, którym jest racjonalizacja użytkowania energii, stałym kryterium oceny, którym jest efektywność ekonomiczna oraz na interdyscyplinarności rozpatrywanych problemów, które dotyczą zarówno stanu obiektu, jak i procesu jego użytkowania, w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym, uwzględniając także zachowania użytkowników.

Doradca (audytor) energetyczny jest to specjalista w zakresie środków technicznych oszczędzania energii i ochrony środowiska oraz w zakresie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji energooszczędnych, działający jako niezależny, obiektywny doradca.
Zadania audytorów mogą obejmować:

  • Opracowanie audytów energetycznych dla termomodernizacji i remontów,
  • opracowanie świadectw energetycznych dla budynków i lokali,
  • pomoc przy opracowaniu wniosków kredytowych,
  • przygotowanie dla banków opinii o celowości udzielania kredytów na inwestycje energooszczędne,
  • doradztwo dla projektantów oraz analizę i ocenę energetyczną rozwiązań projektowych,
  • kontrolę jakości inwestycji energooszczędnych w trakcie ich realizacji,
  • ocenę wyników inwestycji energooszczędnych (osiągniętej oszczędności energii),
  • nadzór nad eksploatacją, w tym badania i pomiary
  • doradztwo dotyczące energooszczędnej eksploatacji obiektów, np. kotłowni, budynków itp.

Aktualnie działalność w zakresie doradztwa energetycznego nie jest określona przepisami prawnymi, czyli z punktu widzenia prawa krąg osób, które mogą wykonywać czynności w zakresie doradztwa energetycznego nie jest ograniczony.

Od roku 2000 działa Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (zrzesza ponad 1000 członków), którego zadaniem jest dostarczanie bieżących informacji potrzebnych w działalności audytorskiej, a także organizowanie kursów i spotkań szkoleniowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zrzeszenie (ZAE) wydaje miesięcznik ENERGIA I BUDYNEK dostarczany wszystkim członkom. Na swojej stronie internetowej (www.zae.org.pl ) rozpowszechnia informacje, a także udziela wyjaśnień w ramach forum dyskusyjnego.

Corocznie Zrzeszenie organizuje ogólnopolska konferencję FORUM TERMOMODERNIZACJI.

Na stronie internetowej www.zae.org.pl znajduje się lista członków Zrzeszenia, a także
stale aktualizowana lista audytorów, którzy wykonali co najmniej kilka audytów dla termomodernizacji realizowanej w trybie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i tremontów. Lista ta powstała z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, zawiera nazwiska, adresy i specjalności poszczególnych audytorów i stanowi informację dla osób i instytucji, które poszukują wykonawców audytów.
   


  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017