FPE

Podstawowe przepisy


Ogólną podstawę opracowania świadectw energetycznych stanowi ustawa z 19.09.2007 o zmianie ustawy-Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1373 ) oraz ustawa z 27.08.2009 o zmianie ustawy – Prawo Budowlane i ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 161, poz.1279).

Szczegółową metodykę obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali określa:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U.nr 201, poz. 1240)

Metodę obliczania wartości porównawczych określa:
Rozparz. Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201, poz. 1238).

Od 18 kwietnia 2015r. obowiązuje kolejna aktualizacja metodologii wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017