FPE

Raporty oddziaływania na środowisko

W przypadku chęci realizacji projektu inwestycyjnego - infrastrukturalnego zachodzi konieczność zbadania wpływu oddziaływania projektu na środowisko oraz w przypadkach przewidzianych prawem sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko.

Raport oddziaływania na środowisko jest w takim wypadku załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od rodzaju inwestycji może on być załącznikiem bezwzględnie wymaganym lub też takim, którego wykonanie i załączenie do wniosku może być wymagane. Wydana decyzja środowiskowa jest natomiast niezbędna dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Tak więc Raport oddziaływania na środowisko jest konieczny we wstępnym etapie planowania i wydawania pozwolenia na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Fundacja Poszanowania Energii świadczy usługi wykonania niezbędnych analiz oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia odpowiedniego, wymaganego prawem raportu w tym zakresie.

Raporty przygotowywane są przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, którzy posiadają uprawnienia wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko oraz specjalizację, wiedzę i doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt inwestycyjny.

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017