FPE

Historia i Osiągnięcia

Głównym celem powołania Fundacji było tworzenie rynku inwestycji energooszczędnych zarówno w sektorze komunalno-bytowym jak i w przemyśle i usługach, oraz prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do ograniczenia zużycia i racjonalnego wykorzystania energii oraz do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ustalony cel Fundacja realizuje przez:  wspieranie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie i wspieranie doradztwa  energetycznego, prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.

Fundacja od początku skierowała  swoje działania na upowszechnianie problemów energooszczędności w całym społeczeństwie, na przygotowywanie specjalistów – audytorów energetycznych oraz na przygotowywanie warunków organizacyjnych i finansowych sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć modernizacyjnych.

Podjęto wiec szeroką działalność publicystyczną. W 1993 roku rozpoczęto wydawanie kwartalnika pod tytułem „Energia, Pieniądze i Środowisko” , który był rozpowszechniany w latach 1993-95  jako dodatek do dziennika „Rzeczpospolita”, w latach 1995-96 do tygodnika „Zamówienia Publiczne” , a następnie jako samodzielny miesięcznik był w latach 1997-1999 wydawany wspólnie przez FPE i KAPE SA. Równocześnie w latach 1993-97 Fundacja miała własną kolumnę (stronę) pod tytułem „Jak racjonalnie użytkować energię” w  tygodnika samorządu terytorialnego „Wspólnota” , a także publikowała serie artykułów w innych czasopismach (np Młody Technik) a nawet przygotowała specjalny numer pisemka dla dzieci „Pentliczek” poświęcony oszczędzaniu energii. Te publikacje były w tym czasie całkowitą nowością, spotykały się z dużym  zainteresowaniem i stanowiły ważny element edukacji społecznej.


Jednocześnie rozpoczęto działalność wydawniczą skierowaną do specjalistów. Już od grudnia 1992 r rozpoczęto wydawanie Biuletynu Fundacji Poszanowania Energii jako wkładki do miesięcznika „Gospodarka Paliwami i Energią”. Od roku 2001 wydawanie Biuletynu przekazano do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Dla środowiska specjalistów utworzono serię wydawniczą „Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii” stale rozbudowywaną. W 1994 Fundacja wsparła wydanie tłumaczenia fundamentalnego niemieckiego podręcznika „Ogrzewnictwo i wentylacja” Recknagla, które weszło w skład  „ Biblioteki”. Już w 1994 roku ukazał się opracowany przez grono profesorów Politechniki Śląskiej podręcznik „Racjonalizacja użytkowania energii w zakładach przemysłowych”, a w 1995 roku podręcznik J.Górzyńskiego „Audyting energetyczny obiektów przemysłowych” oraz  broszury „Jak zmniejszyć zużycie energii w twoim mieście” i „Energooszczędne oświetlenie ulic”.
W następnych latach w ramach Biblioteki FPE ukazało się szereg podręczników i poradników.

Jako ważny kierunek od początku działalności  przyjęto przygotowanie specjalistów- doradców w zakresie racjonalizacji użytkowania energii czyli audytorów energetycznych. Nawiązane kontakty i współpraca z ośrodkami zajmującymi się energooszczędnością w Danii, Norwegii, Holandii i Kanadzie pozwoliły na wykorzystanie przykładów z systemów doradztwa energetycznego działających od szeregu lat w tych krajach i sformułowanie własnego modelu auditingu.
Przygotowano też metodę samodzielnej oceny energochłonności budynków dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Od 1994 roku do chwili obecnej prowadzi szkolenia przygotowujące do czynności audytora energetycznego.

Jako pierwsza w Polsce  FPE opublikowała standard audytu energetycznego i uruchomiła kursy przygotowujące do działalności audytora energetycznego.
W latach 1994-96 Fundacja podjęła próbę utworzenia systemu etykietowania energetycznego wyrobów i urządzeń, wyprzedzając w tej dziedzinie działania państwowe. Przygotowano odpowiednie regulaminy i zasady oceny.  W roku 2001 FPE zorganizowała konkurs na energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego pod nazwą „Mniej energii- więcej pieniędzy” przyznając nagrody wyróżnionym wyrobom.

Fundacja realizowała także  różne prace studialne dotyczące poszanowania energii w ramach  programów PHARE, a także oceny działania systemu termomodernizacji. Wielokrotnie przygotowywano i przekazywano informacje i dane dotyczące problemów użytkowania i oszczędzania energii  dla władz państwowych,  samorządów, podmiotów gospodarczych oraz dla prasy, radia i telewizji.

Od  2008 r Fundacja prowadzi liczne kursy szkoleniowe dla osób przygotowujących się do sporządzania świadectw energetycznych.

Osiągnięcia

W ramach „Biblioteki Fundacji Poszanowania Energii” w latach 1993-2008 wydano ponad 30 pozycji książkowych w nakładach od kilkuset do 5 tys. Egzemplarzy.

W okresie 15 lat Fundacja i NAPE SA zorganizowały około 130 kursów audytorów energetycznych przy udziale blisko 3 tysięcy uczestnikowi. Działalność szkoleniowa była  i jest oparta na opracowywaniu i stałym nowelizowaniu własnych podręczników, programów komputerowych, ćwiczeń, testów  i innych materiałów szkoleniowych. Fundacja jest jedyną organizacją , która prowadzi te szkolenia systematycznie,  od wielu lat i dla  tak wielkiej liczby osób.

Niezależnie od własnej działalności szkoleniowej Fundacja była inicjatorem i współorganizatorem studiów podyplomowych audytingu energetycznego i racjonalizacji poszanowania energii na wyższych uczelniach. Przy udziale Fundacji powstały studia podyplomowe na politechnikach w  Gliwicach (studia na 3 wydziałach), w Krakowie, Białymstoku i Warszawie.Z inicjatywy i przy udziale Fundacji zostały podjęte prace przez Komitet Inżynierii Lądowej PAN, które doprowadziły do sformułowania propozycji państwowego systemu wspierania termomodernizacji , propozycji dotyczących ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Propozycje te zostały wykorzystane w uchwalonej przez Sejm RP w 1998 r. Ustawie Termomodernizacyjnej.
Fundacja prowadziła następnie wielokierunkowe działania promujące system utworzony w ustawie, a także dokonywała oceny osiąganych efektów działania tego systemu.

Fundacja  wspierała inicjatywę Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i brała udział w przygotowaniach  do wydawania specjalistycznego czasopisma „Energia i Budynek”, które jako miesięcznik ukazuje się od marca 2007 r.

W 2008 r  Fundacja zorganizowała 22 kursy przygotowujące do sporządzania świadectw energetycznych w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Siedlcach.

W 2008 r  Fundacja uzyskała certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN- EN ISO 9001:2001 w zakresie usług szkoleniowych i doradczych, w tym doradztwa proinnowacyjnego.

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017