FPE


Skorzystaj z usługi KSI


Dofinansowana usługa doradcza KSI jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – działanie 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt systemowy PARP „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”.

W ramach nowego projektu systemowego PARP przedsiębiorcy korzystający z usług proinnowacyjnych będą ponosili częściową odpłatność. W przypadku audytu innowacyjności odpłatność ta będzie wynosiła do 10 proc. wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Audyt innowacyjność będzie w 100 proc finansowany ze środków publicznych tylko w przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się na drugi etap usługi – doradztwo we wdrażaniu innowacji.

Udział własny przedsiębiorcy związany ze świadczeniem na jego rzecz II etapu usługi będzie wynosił od 15 do 50 proc wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszt pojedynczej usługi uzależniony będzie od kompozycji komponentów z jakich będzie się ona składała.

Wsparcie udzielone na świadczenie pojedynczej usługi dla jednego przedsiębiorcy może wynieść do 68 000 zł (odpowiednio 13 000 dla audytu i 55 000 dla doradztwa) ale część tej kwoty będzie musiał pokryć sam przedsiębiorca.


Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców w ramach tego projektu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Ośrodki KSI jako podmioty udzielające pomocy, zobowiązani są do wydawania przedsiębiorcom, którym świadczą usługi w ramach projektu, zaświadczenia o otrzymanej przez nich pomocy de minimis zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pomoc de minimis to pomoc publiczna, która dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie trzech lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że otrzymana pomoc de minimis kumuluje się z inną pomocą de minimis, niezależnie od tego, na co i w jakiej wysokości została udzielona danemu przedsiębiorcy.
 
Przesłuchaj spot radiowy!
Zobacz filmy promocyjne!© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017